O PRIVATE BANKERS

Private Bankers zosta�o utworzone przede wszystkim by wspomaga� osoby przedsi�biorcze w realizacji ich marze� o w�asnym biznesie. Nasza misja to przede wszystkim s�u�y� pomoc� przy rozwijaniu dzia�alno�ci ma�ym podmiotom gospodarczym: mikro-, ma�ym i �rednim przedsi�biorcom.

W odr��nieniu od innych agencji sprzeda�y my ufamy naszym Klientom, oferujemy im wi�c �atwiejszy i szybszy dost�p do wi�kszej liczby r��norodnych produkt�w bankowych a tym samym zapewniamy kompleksow� obs�ug� na najwy�szym poziomie. Wieloletnie do�wiadczenie w bran�y finansowej pozwoli�o naszym specjalistom stworzy� idealny pakiet produkt�w kredytowych, oszcz�dno�ciowych i inwestycyjnych umo�liwiaj�cy start i pr��ny rozw�j Pa�stwa firmy.

Nasza polityka zak�ada �cis�� wsp��prac� z ka�dym Klientem, kt�ry pozostaje pod opiek� wysoko wykwalifikowanych specjalist�w. My wychodzimy poza ustalone schematy oraz pragniemy zapewni� Pa�stwu profesjonaln� opiek� na ka�dym etapie zak�adania i prowadzenia w�asnej firmy a tak�e na ka�dym etapie pozyskiwania finansowania. Stawiamy na innowacyjno��. Wierzymy w nowe idee i pragniemy je rozwija�. Wierzymy w naszych klient�w oraz w to co robimy.

PRIVATE BANKING

Priorytetem dla Private Bankers jest budowanie trwa�ej relacji biznesowej z naszym klientem opartej na dyspozycyjno�ci, indentyfikowaniu potrzeb, dyskrecji oraz elastyczno�ci i szybko�ci dzia�ania Private Bankers oferuje dopasowanie produkt�w kredytowych maksymalnie do potrzeb naszego klienta kt�remu zale�y na czasie oraz szybko�ci dzia�ania a tak�e prywatnym i kompleksowym doborze odpowiednich instrument�w kredytowo � finansowych.

Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

PRIVATE BANKERS
email: info@private-bankers.pl